+47 90 80 11 00  
+47 69 34 48 00 info@lasere.no

Salgs- og leveringsbetingelser

 1. TILBUD
  Tilbudet er bindende i 30 dager. Avtale om kjøp er inngått når muntlig og/eller skriftlig bestilling er mottatt.
 2. PRISBEREGNING
  Prisene er å forstå eksklusive merverdiavgift og miljøavgift, fritt vårt lager. De er basert på valutakurser, tollsatser og avgifter som gjaldt på tidspunktet for avtalens inngåelse, om ikke annet er angitt på tilbudet. Det tas forbehold om eventuell justering av prisene basert på råvarepriser, valutakurs, toll eller avgifter som gjelder på det tidspunkt fakturering finner sted. Dersom dette endrer seg med mer enn 2% forbeholder vi oss retten til å justere prisene tilsvarende leveringsdagens nivå. Det tas forbehold om evt. skrivefeil/trykkfeil i prislistene.
 3. EKSPORT OG RE-EKSPORT
  Eksport og re-eksport av visse Blinken Tools sine  produkter og tekniske data er underlagt COCOM og/eller U.S. eksportkontroll regulering. Kjøper er ansvarlig for å etterfølge disse reguleringene. Før eksport foretas, kontakt Blinken Tools AS for nærmere lisensinformasjon.
 4. LEVERING
  Alle bestillinger til våre frittstående forhandlere over kr. 6000,-  eks mva leveres fraktfritt i Norge. Alle bestillinger til våre frittstående forhandlere under kr. 6000,-  eks mva belastes faktura med netto transport kostnad. Alle bestillinger av våtromsplater leveres FOB fra lager. Hvis kjøperen ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøperens regning og risiko. Selgeren kan kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted. Alle bestillinger som mottas før kl. 1100, sendes normalt samme dag. Inneholder leveringen våtromsplater må det påregnes en dag ekstra levering. Hvor beregningsmessige forhold gjør det nødvendig å bruke ekstra mannskap og/eller redskap ved levering, skjer dette for kjøperens regning og risiko.
 5. ASSURANSE
  Varene er forsikret inntil de ankommer kjøperens adresse i Norge.
 6. SALGSPANT
  Selgeren har pant (salgspant) i den solgte gjenstand inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt. Kjøperen må derfor behandle gjenstanden i samsvar med dette forhold.
 7. BETALINGSBETINGELSER
  Betaling skal finne sted netto innen 15 dager fra fakturadato hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Ved for sen betaling beregnes etterskuddsrente på 12 % p.a. Inngås det en samarbeidsavtale mellom partene vil denne regulere betingelsene.
 8. REKLAMASJON
  Ved mottakelse må kjøperen inspisere varen og reklamere eventuelle åpenbare feil og mangler innen 8 dager. Akseptering av reklamasjoner vil ellers ikke kunne påregnes. Påberopelse av mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring, skal skje straks mangelen konstateres. Kjøperens rett til å reklamere er begrenset til fabrikasjons- og materialfeil. Kjøperen kan bare reklamere over feil og mangler som viser seg innen garantitidens utløp.  All reklamasjon skal være skriftlig.
 9. GARANTI
  Garantitiden regnes fra leveringstidspunkt fra Blinken Tools AS. Garantien omfatter elektriske maskiner og lasere, og gjelder i 12 måneder. Kjøperens reklamasjonsrett bortfaller hvis det er gjort tilkobling eller inngrep i varen uten selgerens samtykke, hvis skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig behandling og/eller mangelfullt vedlikehold, hvis det er benyttet deler/tilbehør uten selgers samtykke og hvis betalingsbetingelsene ikke er oppfylt. Utbedring som nevnt ovenfor skal foretas innen rimelig tid fra mottagelsen av kjøperens reklamasjon, eller hvis reparasjonen skal finne sted på selgerens verksted, fra mottagelsen av det defekte utstyr.
 10. REPARASJON
  Reparasjoner som ikke baserer seg på en rettidig reklamasjon bekostes i sin helhet av kjøperen. Forsendelse til og fra selgerens  verksted skjer således for kjøperens regning og risiko. Kjøperens reklamasjonsrett etter utført reparasjon gjelder bare den feil som er søkt rettet og er begrenset til et tidsrom på 3 måneder fra utført reparasjon. Mangelen ved det utførte reparasjonsarbeidet må påvises av kjøperen. Annen feil eller mangler som oppstår er ikke dekket av reklamasjonsretten. I tilfelle selgeren kan tilby reserveapparat i  reparasjonstiden betaler kjøperen forsendelse og assuranse, samt en ukentlig leie.
 11. ANSVAR
  Selgeren forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner. I motsatt tilfelle er selgeren under forutsetning av rettidig reklamasjon, forpliktet til å sette utstyret i foreskreven stand. Selgeren fraskriver seg ethvert ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt som følge av feil eller mangler ved vare, feil bruk, inkludert programvare med mindre selgeren har utvist grov uaktsomhet.
 12. PROGRAMVARE
  Kjøperen forplikter seg til ikke å kopiere, mangfoldiggjøre eller distribuere programvare eller passord levert av Blinken Tools AS. Kjøper er klar over at dette kan medføre straffeansvar.
 13. ANNULLERING
  Bindende kjøpeavtale er inngått når selgeren har bekreftet kjøperens bestilling. Avtalen kan bare endres eller sies opp med selgerens skriftlige samtykke.  
 14. RETUR
  Retur av varer skal avtales spesielt.  Returer som er foretatt senere enn 30 dager etter mottagelsen av varen, krediteres kjøperen fakturabeløpet med fradrag på 20 % pluss frakt og emballasjekostnader.  Retur foretas på selgers bekostning, bare dersom han er skyld i returen p.g.a. feilekspedisjon, fabrikasjonsfeil e.l. Ved returer skal kjøper alltid gi opplysninger om nummer dato på selgers faktura eller følgeseddel. Ubrutte pakninger med faktura- eller ordrereferanse, krediteres med fakturasum minus 20 %.  Brutte pakninger med faktura eller ordrereferanse krediteres med fakturasum minus 30 %.  Dersom faktura- eller ordrereferanse ikke oppgis, krediteres listepris minus avtalerabatt minus 50 %. Retur på grunn av feillevering krediteres til fakturert netto beløp.
 15. UNNTAK
  Disse alminnelige betingelser er gjeldene i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig overenskomst.